Ako vybaviť reklamáciu

Ak sa napriek všetkej snahe stane, že je potrebné tovar reklamovať, prečítajte si prosím nižšie uvedené informácie.

1. Prijatie reklamácie

Reklamovaný tovar môže zákazník priniesť osobne do ktorejkoľvek z predajní salónu Sweetlady.eu na vlastné náklady. Ak sa jedná o reklamáciu po 14 dňoch od zakúpenia, zamestnanci salónu môžu reklamáciu len prijať, NIE vybaviť. Zákazník má právo využiť bezplatné vyzdvihnutie reklamovaného tovaru predávajúcim prostredníctvom kuriéra. V takom prípade je potrebné najskôr kontaktovať predajcu mailom na adrese reklamacie@sweetlady.eu .

2. Miesto vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavuje reklamačné oddelenie spoločnosti HENIAN s.r.o. - Sulín 67, 065 46 Sulín.

3. Doklady potrebné pri reklamácii

Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť (zaslať) faktúru s vyplneným reklamačným formulárom.

Reklamačný formulár je súčasťou objednávky.

4. Popis závady

Je potrebné, aby závada bola popísaná podrobne. Inak dochádza k zdržaniu vybavenia reklamácie.

5. Doba vybavovania reklamácie

Doba reklamácie je max. 30 dní od potvrdenia závady reklamačným pracovníkom, že sa jedná o reklamačnú závadu. V prípade nedodržania tohto termínu sa postupuje podľa dohody so zákazníkom.

6. Zaslanie reklamovaného tovaru zákazníkovi

O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol. Náklady na dopravu tovaru späť k zákazníkovi z reklamácie hradí predávajúci. Ak si zákazník praje reklamovaný tovar vyzdvihnúť v niektorej z predajní osobne, je potrebné o tom predajcu informovať v reklamačnom protokole alebo e-mailom na reklamacie@sweetlady.eu . Zákazník od ukončenia reklamačného konania má 30 dní na prevzatie vyreklamovaného tovaru. Po uplynutí tejto doby má predajca nárok tovar predať.

7. Záručná doba

a. Záruka sa vzťahuje iba na funkčné chyby spôsobené pri šití / výrobe tovaru. Reklamácie sa riešia v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Na všetok tovar zakúpený vo firme HENIAN s.r.o. je poskytovaná záruka.

b. Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená na dodacom liste. Ak nie je pre daný tovar určená záručná doba, platí záruka 24 mesiacov.

c. Záručná doba začína platiť dňom vystavenia daňového dokladu, v prípade výmeny za iný výrobok záručná doba pokračuje ďalej a predlžuje sa o čas, kedy bol tovar v reklamácii.

8. Záruka sa nevzťahuje na nasledovné prípady:

- reklamovanie tovaru bez dokladu o kúpe

- reklamovanie parametrov, ktoré výrobca nezaručuje

- poškodenie spôsobené zákazníkom, neodborná manipulácia s tovarom

- používanie v nevhodných podmienkach

- poškodenie tovaru počas prepravy tovaru

- oprava, úprava alebo pokus o opravu zákazníkom

- záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena

9. Výmena tovaru

Reklamovaný tovar zakúpený do 14 kalendárnych dní od predaja sa v prípade, že sa závada potvrdí, vymení okamžite za podmienky, že daný tovar je na sklade.